uctovnictvo Outsourcing účtovníctva

Po príprave dokladov vedieme účtovnú evidenciu pre podnikateľské subjekty v zmysle zákona o účtovníctve. Naši klienti obdržia každý mesiac informáciu o stave majetku a záväzkov spoločnosti, o jej hospodárskom výsledku, položkovitú informáciu o pohľadávkach ako aj o svojich záväzkoch.

Pri odovzdávaní mesačnej účtovnej závierky (hlavná kniha, účtovný denník, inventarizácia pohľadávok a záväzkov, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a ďalšie informácie dohodnuté s klientom) obdrží spoločnosť aj zoznam poznámok, ktorými upozorňujeme klienta na prípadné nezrovnalosti, ktoré sme si pri spracovávaní dokladov všimli, tiež na riziká z toho vyplývajúce a navrhujeme riešenia na ich odstránenie.

ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY
  • Outsourcing účtovníctva
  • Outsourcing mzdovej agendy a personalistiky
  • Účtovné závierky - zostavova- nie, preklápanie a poradenstvo
  • Poradenstvo pri špecifických účtovných prípadoch
  • Priebežné informácie o zmenách
    v legislatíve

. marketing solutions by MAGAZINES
fe fe
fe
fe fe
fe fe
fe fe
fe fe
fade